Nintendo Switch 2017 Archive

Nintendo Switch เผยหน่วยความจำเครื่องอาจไม่เพียงพอรับขนาดความจุเกม!!

Nintendo Switch เผยหน่วยความจำเครื่องอาจไม่เพียงพอรับขนาดความจุเกม!! หลังเปิดเผยรายละเอียดตัวเครื่อง